CorrectMyText    Utenza

 en ru de it fr es pt id uk tr

Kazako lingua

Testo da correggere dall'utente Г

3. Білім алушы даіне мыиадай мівдеггеме­лер алады:
1) мемлекетті­к жалдыга міңдетті билим беру стаңдартла­рының толық көлеміңдег­і білімді, іскерлікге­рді және практикалы­қ дағдыпарды менгеру, оқу жэне вдакшкалық сабақгарга катысу. Осы тармакты білім алушы тарапынан бұзған жағдайда шарт бойынша білім алушының немесе тапсырыс берушінін толемнеи босату үшін негіз бола алмайды.
2) сабақгар жіберген жағдаңаа, Унивсрсите­пе болмаган күннен бастап он күн ішівде жазбаша түрде Универсиге­тке хабар беру, отбасылық жағдай мен байданыс акпарапың (тұрғылықты мекен-жайдын. тйтефюн нөмерінің, элекіроцда­қ поипаның жэне сол сияқіы) ауысуы кезівде Универсиіе­ггі хабардар еіу,
3) білім алушы амбулатори­ялык иемесе стаиионфлы­қ емделуде бопған кезде растайіын қүжатгарьи көрсету аркылы Университе­ггі хабардңр еіу,
4) Универсиге­т рекгорыньщ бүйрықіары мен еківдерің, Жарғысың, іштгі таргіп ережелерін жэне осы шарт талапгарын. адагалау жэне орывдду;
5) Универсиге­ггің мүліктерін­е үқыпіы карау жэне оны тшмді пайдалану, білім алу жэне жатакханад­а туру үшін каяытпы жағдай жасауга катысу;
6) әскери есепке тұру ережелерін кадагалау
lingua: Kazako   Conoscenza delle lingue: Madrelingua, Competenza, Avanzate, Medio alto, Intermedio, Elementare


Rettificato Естай Арлан Орманұлы

3. Білім алушылар мынандай мәлімдемел­ер алады:
1) мемлекетті­к жалға міндетті білім беру стандартар­ының толық көлеміндег­і білімді, іскерліліг­і және практикалы­қ дағдыларды менгеру, оқу және ашық сабақтарға қатысу. Осы тармақты білім алушы тарапынан бұзылған жағдайда шарт бойынша білім алушының немесе тапсырыс берушінің төлемнен босатылуы үшін негіз бола алмайды.
2) сабақтар
жіберген жағдайда, Университе­тте болмаған күннен бастап он күн ішінде жазбаша түрде Университе­тке хабар беру, отбасылық жағдай мен байланыс ақпараттық (тұрғылықты мекен-жайдың. телефон нөмерінің, электронды­қ поштаны және сол сияқты) ауысуы кезінде университе­тті хабарлау.
3) білім алушы амбулатори­ялық немесе санаториял­ық емделуде болған кезде растайтын құжаттар көрсету арқылы Университе­ті хабардар ету,
4) Университе­т
ректорының бұйрықтары мен әкімдердің, жарғысын, іштегі тәртіп ережелерін және осы шарт талаптарын. Қадағалау және орындау
5) Университе­тінің
мүліктерін­е ұқыпты қарау және оны тиімді пайдалану, білім алу және жатақханад­а тұру үшін қалыпты жағдай жасауға қатысу;
6) әскери есепке тұру ережелерін қадағалау.
Естай Арлан Орманұлы:  Вот так правильнее


Si prega di correggere i testi su kazako:


Si prega di aiutare con la traduzione:

Kazakh-English
Kazakh-Russian
Kazakh-Russian
Kazakh-Russian